ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a „makersredbox.com” weboldalon megadott személyes adatoknak a Makerspace Központi Digitális Közösségi Alkotóműhely Kft. által történő adatkezeléséről

 

I. Adatkezelési tájékoztató

A Makerspace Központi Digitális Közösségi Alkotóműhely Kft. (Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., Cégjegyzékszám: 13-09-184329, adószám: 25821868-2-13, képviselik: Zakor Sándor és Fazekas Csaba), mint személyes adatok kezelői (a továbbiakban úgyis, mint: „Adatkezelő”) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja az Érintetteket a cím szerinti adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az Érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján az Érintettek számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei, amely alapján megalapozottan dönthetnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról.

Az Adatkezelő az adatkezelési alapelveit a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelmbe vételével alakította ki, amely jogszabályok különösen:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
– 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

1.1. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban található fogalmakat az alábbiak szerint kell értelmezni:
• Adatkezelő: Makerspace Központi Digitális Közösségi Alkotóműhely Kft.
• Érintett: az a személy, akinek személyes adatát az Adatkezelő kezeli.
• Személyes adat: az az adat, amely az Érintettre vonatkozik, vagy amely az Érintettel kapcsolatba hozható, valamint az adatból levonható az Érintettre vonatkozó következtetés.

1.2. Adatkezelő Kötelezettségvállalásai

1.2.1. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

1.2.2. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a https://makersredbox.com/privacy-policy/ illetve a https://makersredbox.hu/privacy-policy/ weblapon.

1.2.3. Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Adatkezelő a Felhasználót a változások www.makersredbox.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc 8 nappal. Az Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

1.2.4. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési joguknak a tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

1.2.5. Az Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

1.2.6. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettek bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

1.2.7. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára a Személyes adatok felhasználásának megtiltására.

II. Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő adatai

Adatkezelő neve: Makerspace Központi Digitális Közösségi Alkotóműhely Kft.
Székhelye és postai címe: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-184329
Adószáma: 25821868-2-13
E-mail címe: contact@makersredbox.com
Honlapjának címe: makersredbox.com
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 5270550

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:
e-mail cím: contact@makersredbox.com
Munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között

III. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak

3.1. Adatkezelés Jogalapja És Célja

Adatkezelő adatkezelései a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az alábbi jogalapokon alapulnak:

a. önkéntes hozzájárulás: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b. szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c. jogszabályi kötelezettség teljesítése: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d. adatkezelő jogos érdeke: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

3.1.1. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

3.1.2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy az Adatkezelő rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe.

3.1.3. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Érintetteket.

3.1.4. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.2. Elektronikus Hírlevél

3.2.1. Az adatkezelés célja:

Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

3.2.3. A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím

3.2.4. Az adatok törlésének határideje:

A megadott adatokat a Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását az Érintett– leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a weboldalon lehet a hírlevél alján található leiratkozási link segítségével. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

3.3. Cookie

Az Adatkezelő a fizetési tranzakciók lebonyolítása, valamint a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookiek feladata, hogy információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található cookie figyelmeztetésen lévő nyomógombbal adhatja meg az Érintett a hozzájárulását ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Adatkezelő hozzáférhessen.

3.3.1. Az adatkezelés célja:

Az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése.

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

3.3.3. A kezelt adatok köre:

azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

3.4. Egyéb Adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére jogosultak a Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak valamint az Adatfeldolgozók.

Az Adatfeldolgozó, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag az Érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

3.5. Érintettek Jogai

3.5.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató II. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

3.5.2. Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatforrásokra vonatkozó információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az contact@makersredbox.com címre kell eljuttatni. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3.5.3. Helyesbítés joga:

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését az Adatkezelő II. pontban rögzített e-mail címére küldött erre irányuló kérelem útján.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

3.5.4. Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

3.5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.5.6. Adathordozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

3.5.7. Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

3.5.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
– az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3.6. Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.7. Jogérvényesítési Lehetőségek:

3.7.1. Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse a Adatkezelő munkatársát az contact@makersredbox.com e-mail címen.

3.7.2. Bírósághoz fordulás joga: Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3.7.3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Töltsd le ingyenes tájékoztatónkat!

Örömmel osztjuk meg a tapasztalatainkat az alkotópedagógia előnyeiről, és segítséget nyújtunk ahhoz, hogyan érdemes elindulni.

Amellett, hogy elküldjük emailben a letöltési linket, szeretnénk hírlevélben értesíteni alkotópedagógiai és a Maker’s Red Box tananyagokkal kapcsolatos újdonságokról. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az adatokat az adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltak szerint kezeljük.